امواج گرانشی ، LIGO

آشکارسازی امواج گرانشی

  در سال 1916 اینیشتن چند ماه بعد از فرمولبندی نهایی نسبیت عام، امواج گرانشی را پیش بینی کرد. او نشان داد که اختلالات ضعیف در متریک فضا-زمان در خلاء با سرعت نور منتشر می شود. در نسبیت عام، گرانش عامل تعیین کننده انحنای فضا-زمان است. وقتی اجرام سنگین در فضا-زمان حرکت می کنند، در واکنش به تغییر مکان این اجسام، انحنای فضا-زمان تغییر می کند. اجرامی که حرکت شتابدار داشته و حرکت آن ها تقارن کروی یا استوانه ای کامل نداشته باشد، می توانند امواج گرانشی را تابش کنند، از آن جمله می توان به دوتایی ها، ابرنواخترها، تپ اخترها، منابع احتمالی ماده تاریک و ... اشاره کرد.

کد خبر: 143
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۴
تعداد بازدید: [totalcount]