کد خبر: 183
تاریخ انتشار: ۰۹ خرداد ۱۳۹۵
تعداد بازدید: [totalcount]

بازدید اعضای نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور از رضدخانه تفت

اعضا نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور ازبخش های مختلف "رصدخانه تفت "دردانشگاه آزاداسلامی واحد تفت بازدید نمودند.
دراین بازدید که به مدت2ساعت بطول انجامید، بیش از70 نفر ازبازدید کنندگان براساس برنامه زمان بندی شده ازبخش های آسمان نما,گنبد اصلی محل استقرار تلسکوپ بزرگ,وسالن اجتماعات رصد خانه حضوریافته ودراین مجموعه کارشناسان توضیحات لازم را ارائه نموده وحاضرین را باموضوعات مربوط به علم نجوم وکیهان شناسی آشنا نمودند.دربخش پایانی بازدید کنندگان باحضور برپشت بام رصد خانه ,بااستفاده از تلسکوپ مستقر دراین قسمت به رصد ستارگان مختلف ازجمله سیاره مریخ ومشتری ومشاهده صورفلکی موجودمانند دب اکبر ودب اصغر ورصدستاره قطبی پرداختند.باتوجه به شفاف بودن آسمان ورؤیت ستارگان متعدد بازدیدکنندگان سؤالات زیادی درخصوص اجرام مورد مشاهده برایشان مطرح گردیده بود که باپاسخ کارشناسان ,به نکات موردنظرخود دست یافتند.

IMG_5884.JPG

 

IMG_5849_0.JPG

IMG_5947_0.JPG

IMG_5855_0.JPGIMG_5859_0.JPG