از کیفیت خدمات کدامیک از بخش‌های رصدخانه بیشتر رضایت دارید؟

تب‌های اولیه

رصد عمومی
43% (10 رای)
آسمان نما
30% (7 رای)
سخنرانی علمی
22% (5 رای)
انسجام برنامه‌ها
0% (0 رای)
ثبت‌نام
4% (1 رای)
خدمات جانبی
0% (0 رای)
تمام آرا: 23