از کیفیت خدمات کدامیک از بخش‌های رصدخانه بیشتر رضایت دارید؟

تب‌های اولیه

رصد عمومی
45% (9 رای)
آسمان نما
30% (6 رای)
سخنرانی علمی
20% (4 رای)
انسجام برنامه‌ها
0% (0 رای)
ثبت‌نام
5% (1 رای)
خدمات جانبی
0% (0 رای)
تمام آرا: 20