از کیفیت خدمات کدامیک از بخش‌های رصدخانه بیشتر رضایت دارید؟

تب‌های اولیه

رصد عمومی
50% (7 رای)
آسمان نما
21% (3 رای)
سخنرانی علمی
29% (4 رای)
انسجام برنامه‌ها
0% (0 رای)
ثبت‌نام
0% (0 رای)
خدمات جانبی
0% (0 رای)
تمام آرا: 14