بازدید کارشناسان و دبیران شهرستان شهرضای اصفهان مورخ 95/12/18 از رصدخانه تفت