بازدید معاونین اداری مالی استان از رصدخانه مورخ1395/2/27