بازدید مدیر کل دفتر سازمانهای مهندسی وتشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی از رصدخانه تفت مورخ 1395/06/17