بازدید دبیران فیزیک استان یزد از رصدخانه تفت به مناسبت هفته پژوهش مورخ 95/9/23