بازدید دانش‌آموزان دبستان شهید رجایی شهرستان تفت از رصدخانه مورخ 1395/1/25