بازدید دانشجویان شرکت پردیس گردشگری هفت اقلیم از رصدخانه مورخ 95/03/19