افتتاح رصدخانه با حضور جناب آقای دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 95/7/15